margo bottom

margo bottom

BOY SHORT BOTTOM

78% poly (recycled) 22% (lycra*)

xs - hip 32 to 34. 
sm - hip 34 to 36.
med - hip 36 to 38.
lg - hip 38 to 40.


margo bottom margo bottom margo bottom margo bottom